خاطره بازی با کتاب هنر آشپزی رزا منتظمی

خاطره بازی با کتاب هنر آشپزی رزا منتظمی

خاطره بازی با کتاب هنر آشپزی رزا منتظمی کتابی که بیش از 9 میلیون نسخه به فروش رفته است و تا کنون 50 بار مجددا چاپ شده است. نسل های مختلفی با آن خاطره دارند. کتابی که زمانی کودکان در دست مادرانشان میدیدند، و با کنجکاوی ورقش میزند و به عکسهای آن نگاه میکردند اکنون…