يه خانوم با سياست بايد بلد باشه

يه خانوم با سياست بايد بلد باشه

يه خانوم با سياست بايد بلد باشه * يه خانوم با سياست بايد بلد باشه بحث رو توى اوج تموم كنه. اگر قرار باشه انقدر بحث رو كش بديد كه تكرارى بشه و به عبارتى توى سرازيرى بيافته؛ نه تنها حرفتون تاثير گذاريش رو از دست ميده بلكه؛ خسته كننده هم به نظر مياد! وقتى…