فمینیسم چیست ؟ و فمینیست کیست ؟

فمینیسم چیست ؟ و فمینیست کیست ؟

فمینیسم چیست ؟ بر اساس وجود برابری میان مرد و زن تفکر فمنیسم به وجود آمده است. به این معنی که بدون توجه به جنس زنان و مردان میبایست از موقعیت ها و حقوق های برابر برخوردار باشند. مخالفان این تفکر با تکیه بر تفاوت های بین زن و مرد مدعی هستن که این طرز…