زیبایی فقط به صورت نیست

زیبایی فقط به صورت نیست

زیبایی فقط به صورت نیست زیبایی فقط به صورت نیست لطفا از همه جهت زیبا باشید یکی از نگرانی های زندگیم این بود که فکر می کردم زیبایی صورت زن، برای مرد خیلی مهمه. واسه همین از بارداری میترسیدم و دلهره داشتم که قیافم خراب شه و هم نفسم، عشقش بهم کم بشه. ولی الان…