فمینیسم چیست ؟ و فمینیست کیست ؟

فمینیسم چیست ؟

بر اساس وجود برابری میان مرد و زن تفکر فمنیسم به وجود آمده است.
به این معنی که بدون توجه به جنس زنان و مردان میبایست از موقعیت ها و حقوق های برابر برخوردار باشند.

مخالفان این تفکر با تکیه بر تفاوت های بین زن و مرد مدعی هستن که این طرز تفکر اشتباه است.
این افراد همیشه با پیش کشیدن تفاوت های فیزیکی بین جنس ماده و نر گونه انسان تلاش میکنند که زنان را در جایگاه دوم و ضعیف قرار دهند.

این مقایسه اشتباه است. برای مثال اگر قدرت بدنی را اساس تخصیص حقوق قرار دهیم،
پس باید مردهای هیکل درشت برای وارد شدن به دانشگاه اولویت بیشتری نسبت به مردهای استخوانی و لاغر اندام داشته باشند.
یا در یک کارخانه ای که همه در آن کار یکسانی انجام میدهند مردان ضعیف نصف مردان قوی حقوق بگیرند.
همچنین برخی زنان هستند که از برخی مردان قوی تر هستند.
پس با این استدلال این زنها باید حقوق بیشتری نسبت به آن مردها بگیرند.

همه حرفی که فمنیسم میخواهد بگوید این است که هر شخصی فارغ از جنسیتش باید بر حسب لیاقت و توانایی اش حقوق و موقعیت داشته باشد.

اگر شما هم بر همین باور هستید پس شما نیز یک فمنیست محسوب میشوید.
کسانی که میگویند، “من فمنیست نیستم ولی به برابری زن و مرد معتقدم.”
در واقع اصلا نمیدانند که دارند چه چیزی حرف میزنند.
شخصی که فمینیست نیست یک سکسیت است.

همچنین بخوانید: توصیه های مدیریت زندگی برای زنان شاغل